Asenne, Itsetunto, Kehonkuuntelu, Kehotyytyväisyys, Laihduttaminen, Lihavuus, Ruokanautinto

Terveyttä kaiken kokoisena

Lihavuuden ja ylipainon terveysriskit on perinteisesti pyritty poistamaan laihduttamalla, kannustamalla syömään vähemmän ja liikkumaan enemmän. Tämä niin kutsuttu painokeskeinen lähestymistapa ei kuitenkaan välttämättä kohenna terveyttä tai alenna painoa pysyvästi vaan voi jopa vahingoittaa. Sen on nähty muun muassa lisäävän ruokaan ja kehoon liittyviä huolia, painon jojottelua, syömishäiriöiden esiintyvyyttä, painoperusteista stigmaa ja syrjintää sekä alentavan itsetuntoa. Laihduttamisen sijaan, Terveyttä kaiken kokoisena -lähestymistapa (Health At Every Size, HAES), pyrkii edistämään hyvinvointia ilman laihdutusta tai tiettyä painotavoitetta. Useat terveysindikaattorit kohentuvat terveyskäyttäytymistä muuttamalla riippumatta siitä, onko painossa tapahtunut muutosta.

Terveyttä kaiken kokoisena -lähestymistavan periaatteet pohjautuvat holistiseen terveyskäsitykseen. Lähestymistapa ottaa huomioon yksilön terveyteen liittyvät osatekijät laajasti, kun taas perinteinen painokeskeisyys pyrkii vaikuttamaan ensisijaisesti vain painoon. Huomiota kiinnitetään henkiseen, fyysiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin keskittymättä painonpudotukseen tai ”ideaaliseen” painotavoitteeseen. Tärkeää on hyväksyä ja kunnioittaa erilaisia kehon muotoja ja kokoja, mukaan luettuna oma itsensä. Itsearvostuksen ja kehotyytyväisyyden vahvistaminen on siten keskeistä.

Painokeskeisessä lähestymistavassa syömistä säädellään ulkoa päin ruokavaliosuunnitelmilla tai painonpudotukseen tähtäävillä dieeteillä. Hyvin syömisestä tulisi saada mielihyvää, jotta siitä tulisi pysyvä rutiini. Lähestymistapa kannustaa syömään kehon sisäisten viestien ohjaamina, joita ovat kylläisyys, nälkä, nautinto, ruokahalu sekä jano. Terveyttä kaiken kokoisena -ohjelmissa opetellaan luottamaan ja kuuntelemaan kehon sisäisiä viestejä eli syömään intuitiivisesti. Näiden lisäksi liikkumisesta tulisi löytää ja saada iloa sekä nautintoa. Lähestymistavassa rohkaistaan itselle sopivaan, nautinnolliseen, elämänlaatua kohentavaan aktiivisuuteen mieluummin kuin määrätyn liikuntasuosituksen tai painonlaskua tavoittelevan liikuntarutiinin noudattamiseen.

Terveyttä kaiken kokoisena -lähestymistavan perusperiaatteet

  • Opetellaan hyväksymään sekä kunnioittamaan kehojen eri muotoja ja kokoja.
  • Terveyden edistäminen tapahtuu moniulotteisesti ja kokonaisvaltaisesti.
  • Mahdollistetaan terveys ja hyvinvointi tasapuolisesti kaiken kokoisille ihmisille.
  • Opetellaan syömään nälän, kylläisyyden ja nautinnon ohjaamina.
  • Pyritään löytämään mielihyvää tuova tapa liikkua.

Tämä uudenlainen lähestymistapa lihavuuteen ja kehon kokojen monimuotoisuuteen on herättänyt myös kritiikkiä, jonka mukaan ei ole mahdollista olla ja pysyä täysin terveenä kaiken kokoisena. Terveyttä kaiken kokoisena -lähestymistapaa ei pidetä ainoana ratkaisuna painoperusteisen stigman ja syrjinnän vähentämiseen. Lähestymistavan pelätään kannustavan olemaan välittämättä painonnoususta, estävän lihavuutta ennaltaehkäisevät toimet tai normalisoivan terveysongelmat.

Tutkimusnäyttö viittaa lähestymistavan vähentävän ylensyömistä, edistävän psyykkistä toimintakykyä, elämänlaatua ja syömiskäyttäytymistä sekä mahdollisesti kohentavan veriarvoja (Provencher ym. 2009, Bacon ja Aphramor 2011, Ulian ym. 2018). Terveyttä kaiken kokoisena -lähestymistapa voi ennaltaehkäistä syömishäiriöitä ja laihuuteen liittyviä pakkomielteitä (Shelley ym. 2010). Kannustavia tuloksia on saatu kouluinterventiolla, jossa opettajia koulutettiin järjestämään terveyskasvattaminen Terveyttä kaiken kokoisena -lähestymistavan periaatteiden mukaisesti (Shelley ym. 2010). Kouluympäristöissä lähestymistavan on nähty edistävän myönteisen kehonkuvan kehittymistä ja terveellisempiä ruokailutottumuksia (Smolak ja Levine 2001, Bacon ja Aphramor 2011, Tilles-Tirkkonen ym. 2018). Interventioissa painoneutraalin lähestymistavan avulla saavutetut positiiviset muutokset terveyskäyttäytymisessä ovat pysyvämpiä verrattuna painokeskeisen lähestymistavan pitkäaikaisvaikutuksiin (Shelley ym. 2010, Bacon ja Aphramor 2011).


Lähteitä

Bacon L, Stern JS, Van Loan MD, Keim NL. Size acceptance and intuitive eating improve health for obese, female chronic dieters. J Am Diet Assoc 2005;105:929-936.

Bacon L, Aphramor L. Weight science: evaluating the evidence for a paradigm shift. Nutr J 2011;10(1):9-21.

Liebman M. Promoting healthy weight: lessons learned from WIN the Rockies and other key studies. Journal of Nutrition Education and Behavior 2005;37(2):95-100.

Provencher V, Bégin C, Tremblay A, Mongeau L, Corneau L, Dodin S, Boivin S, Lemieux S. Health-At-Every-Size and eating behaviors: 1-year follow-up results of a size acceptance intervention. J Am Diet Assoc 2009;109:1854-1861.

Shelley K, O’Hara L, Gregg J. The impact on teachers of designing and implementing a Health at Every Size curriculum unit. Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education 2010;1:21-28.

Smolak L, Levine MP. A two-year follow-up of a primary prevention program for negative body image and unhealthy weight regulation. Eat Disord 2001;9:313-325.

Tilles-Tirkkonen T, Nuutinen O ym. Theory-informed nutrition education curriculum Tools For Feeling Good promotes healthy eating patterns among fifth grade pupils: cross-sectional study. J Hum Nutr Diet 2018;31(5):647-657.

Ulian MD, Aburad L ym. Effects of health at every size® interventions on health-related outcomes of people with overweight and obesity: a systematic review. Obes Rev 2018;19(12):1659-1666.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s